บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond)

เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการยื่นซองประกวดราคา ว่าผู้ยื่นซองประกวดราคาจะไม่ถอนซองประกวดราคา และไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดที่เสนอก่อนกระบวนการพิจารณาเสร็จสิ้น
ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถตอบสนองความต้องการ
ทางธุรกิจ
อัตราค่าธรรมเนียม : อัตรา 1.50% ต่อปี เรียกเก็บล่วงหน้า ขั้นต่ำ 500 บาท