บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

บริการค้ำประกันค่าภาษีอากรโดยวิธีวางประกันลอย

เป็นการค้ำประกันค่าภาษีอากรขาเข้าตามมาตรา 19 ทวิโดยวิธีวางประกันลอย (Revolving Guarantee) เป็นบริการที่ธนาคารให้การค้ำประกันค่าภาษีอากรของผู้ประกอบการต่อกรมศุลกากรโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
หลักการค้ำประกันค่าภาษีอากรโดยวิธีวางประกันลอย
 1. เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ผู้ประกอบการขอวงเงินค้ำประกันต่อธนาคารเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้ในการนำเข้าวัตถุดิบได้หลายครั้ง
 2. ธนาคารจะทำการลดยอดวงเงินค้ำประกันทุกครั้งที่ผู้ประกอบการนำเข้าวัตถุดิบ
 3. เมื่อผู้ประกอบการมีการส่งสินค้าออก ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอคืนอากรจากกรมศุลกากรได้ทันทีโดยมิต้องรอให้ครบทั้งจำนวนที่นำเข้า
 4. เมื่อกรมศุลกากรอนุมัติการคืนอากรแล้ว กรมศุลกากรจะลดภาระค้ำประกันของธนาคาร พร้อมกับเพิ่มวงเงินคืนให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้วงเงินที่ได้รับคืนได้ทันที
ขั้นตอนการดำเนินการกับธนาคาร
 1. ผู้ประกอบการขออนุมัติวงเงินค้ำประกันโดยวิธีวางประกันลอยจากธนาคาร และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วธนาคารจะตั้งวงเงินดังกล่าว
  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ระหว่างธนาคารกับกรมศุลกากร
 2. ผู้ประกอบการต้องดำเนินการขออนุมัติหลักการคืนอากรต่อกรมศุลกากรด้วยตนเอง
 3. เมื่อผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศให้ลงนามในหนังสือแจ้งให้ธนาคารค้ำประกัน (ตามแบบฟอร์มของธนาคาร) พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น ใบขนสินค้า Invoice
 4. ธนาคารดำเนินการตั้งภาระค้ำประกันตามเอกสารที่ผู้ประกอบการแจ้งแก่ธนาคาร โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ที่ออนไลน์ระหว่างธนาคารกับกรมศุลกากร
 5. เมื่อกรมศุลกากรได้รับข้อมูลการตั้งภาระค้ำประกันแล้ว ผู้ประกอบการสามารถขอออกของตามพิธีการศุลกากรได้
 6. ผู้ประกอบการทำการผลิตสินค้า และส่งออกสินค้าตามพิธีการศุลกากร
 7. ผู้ประกอบการแจ้งความจำนงขอคืนอากรต่อกรมศุลกากร
 8. กรมศุลกากรตรวจสอบรายละเอียดและบันทึกข้อมูลการคืนอากรโดยลดภาระค้ำประกันของธนาคารตามจำนวนเงินที่ผู้ประกอบการพึงได้รับ พร้อมกับเพิ่มวงเงินค้ำประกันคืนให้แก่ผู้ประกอบการ
 9. ผู้ประกอบการสามารถใช้วงเงินหมุนเวียนตามภาระที่ลดลงจากข้อ 8 ได้ทันที
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ผู้ประกอบการจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการออกของและขอคืนอากร เนื่องจากมีการลดขั้นตอนพิธีการด้านศุลกากร
 2. ผู้ประกอบการได้รับการคืนอากรเร็วขึ้น และสามารถทยอยขอคืนอากรได้ทุกครั้งที่มีการส่งออก
 3. ผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน เนื่องจากธนาคารคิดค่าธรรมเนียมตามการค้ำประกัน ในการนำเข้าแต่ละครั้ง
 4. ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นวงเงินหมุนเวียน
อัตราและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 1.50% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 300 บาท คิดจากภาระค้ำประกันคงเหลือทุกระยะเวลา 6 เดือน
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อขอรับบริการได้ที่