บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

หนังสือค้ำประกันหลักประกันสัญญา (Performance Bond)

เพื่อใช้เป็นหลักประกันการปฎิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา รวมถึงเพื่อค้ำประกันการชำระเงิน มูลค่าของหนังสือค้ำประกันจะระบุตามมูลค่าของสัญญา ซึ่งจะเป็นไปตามสัดส่วนร้อยละและแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาหรือแต่ละกรณี
ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถตอบสนองความต้องการ
ทางธุรกิจ
อัตราค่าธรรมเนียม : อัตรา 2.00% ต่อปี เรียกเก็บล่วงหน้า ขั้นต่ำ 500 บาท