บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

หนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า (Advance Payment Bond)

เพื่อใช้เป็นหลักประกันการชำระเงินล่วงหน้า โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าสูง ผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง) อาจจำเป็นต้องขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อใช้ดำเนินงานในขั้นต้น จึงต้องมีการวางหลักประกันการชำระคืนเงินดังกล่าวไว้ต่อผู้ว่าจ้าง
ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถตอบสนองความต้องการ
ทางธุรกิจ
อัตราค่าธรรมเนียม : อัตรา 2.50% ต่อปี เรียกเก็บล่วงหน้า ขั้นต่ำ 500 บาท