บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

หนังสือค้ำประกันการประกันผลงาน (Retention Bond)

เพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับความเสียหายหรือข้อผิดพลาดของงานที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับความเสียหายหรือข้อผิดพลาด แต่หากผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง) ต้องการรับเงินค่าจ้างเต็มจำนวน ผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง) ต้องวางหลักประกันสำหรับเงินจำนวนดังกล่าวไว้ต่อผู้ว่าจ้าง
อัตราค่าธรรมเนียม : อัตรา 2.50% ต่อปี เรียกเก็บล่วงหน้า ขั้นต่ำ 500 บาท
ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถ ตอบสนองความต้องการ
ทางธุรกิจ