บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน (AVAL)

บริการค้ำประกันการจ่ายเงินตามที่กำหนดไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงิน
ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการชำระเงิน
ตามกำหนดเวลาให้คู่สัญญา
อัตราค่าธรรมเนียม : อัตรา 2.50% ต่อปี เรียกเก็บล่วงหน้า ขั้นต่ำ 500 บาท