บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

หนังสือค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับกรมศุลกากร

เป็นหนังสือค้ำประกันที่ใช้เพื่อค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าของกรมศุลกากร
ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว เพื่อสามารถผลิตและส่งออกสินค้า
ได้ทันตามกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียม : อัตรา 1.50% ต่อปี เรียกเก็บล่วงหน้าทุก 1 ปี ขั้นต่ำ 500 บาท