บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

บริการเปิด L/C

เป็นบริการที่ธนาคารเสนอแก่ผู้นำเข้า ในกรณีที่ผู้นำเข้าสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรจากต่างประเทศโดยเลือกใช้วิธีการชำระเงินแบบ L/C โดยผู้นำเข้าสามารถติดต่อขอใช้บริการเปิด L/C กับธนาคารได้ ซึ่งเมื่อธนาคารเปิด L/C ไปแล้ว ธนาคารจะมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินทันที (L/C at Sight) หรือชำระเงินในอนาคต (L/C Terms) ให้แก่ธนาคารของผู้ส่งออกในต่างประเทศ เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขของ L/C
ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการ
1. ลูกค้าติดต่อธนาคารเพื่อขออนุมัติวงเงินเปิด L/C ซึ่งสามารถแยกเป็นวงเงินชั่วคราวเฉพาะรายหรือวงเงินถาวร
2. เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติวงเงินเปิด L/C เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถยื่นขอเปิด L/C กับธนาคารได้โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาเพื่อขอเปิด L/C
- Application for Issuing a Documentary Credit
- หลักฐานอื่นๆ แนบประกอบ เช่น Contract, Pro-forma Invoice, Purchase Order
3. ธนาคารพิจารณาและเปิด L/C ตามคำขอของผู้นำเข้า
4. ธนาคารส่งสำเนา L/C ให้แก่ผู้นำเข้า
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อขอรับบริการได้ที่