บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

Shipping Guarantee (S/G)

ธนาคารให้บริการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อไว้แก่บริษัทเรือในกรณีที่ผู้นำเข้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และสินค้าได้มาถึงท่าเรือเรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารการค้า (Shipping Document) ยังไม่ถึงธนาคาร S/G เพื่อขอให้บริษัทเรือส่งมอบสินค้าแก่ผู้นำเข้าไปก่อน
ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการ
1. ลูกค้าต้องมีวงเงินสินเชื่อสินค้าเข้า Trust Receipt (T/R) กับธนาคาร
2. หลักฐานในการขอออก S/G
แบบฟอร์ม Trust Receipt
สำเนา Invoice
สำเนา Bill of Lading หรือ AWB.
Letter of Undertaking for Issuing a Letter of Guarantee
สำเนา Packing list (ถ้ามี)
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อขอรับบริการได้ที่