บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

Outward Remittance

ธนาคารมีบริการเงินโอนออก (Outward Remittance) เสนอแก่ผู้ที่ต้องการจะโอนเงินไปชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการในต่างประเทศ ธนาคารมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถโอนเงินไปยังผู้รับเงินปลายทางด้วยความเร็ว ถูกต้อง และตรงเวลา
ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการ
ผู้ขอโอนเงินต้องยื่น Application for Money Transfer พร้อมทั้งหลักฐานในการซื้อขายอื่นๆ เช่น Purchase Order, Sales Contract, Pro-forma Invoice เป็นต้น
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อขอรับบริการได้ที่