บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

L/C Advising and Amendment

ด้วยธนาคารมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับธนาคารต่างประเทศมากกว่า 600 ธนาคารทั่วโลก ดังนั้น ธนาคารจึงมีความพร้อมในการให้บริการแจ้ง L/C แจ้ง Amendment ที่เปิดมาจากธนาคารผู้เปิด L/C ในต่างประเทศทั่วโลกให้ผู้ส่งออกทราบไม่ว่าท่านจะมีบัญชีอยู่กับธนาคารหรือไม่ก็ตาม โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีหลังจากที่ธนาคารได้รับ L/C จากธนาคารต่างประเทศแล้ว หรือหากท่านต้องการให้ผู้ซื้อเปิด L/C มายังท่านโดยผ่านธนาคารของเรา เพียงท่านระบุในสัญญาซื้อขายหรือใบเสนอราคา (sale Contract / Proforma Invoice) ว่า


Advising Bank : Export-Import Bank of Thailand.
EXIM Building, 1193 Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400
Thailand
SWIFT: EXTHTHBK

ติดต่อขอรับบริการได้ที่