บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

L/C Transfer

เป็นบริการที่ต่อเนื่องจาก L/C Advising and Amendment เมื่อท่านได้รับ L/C จากผู้ซื้อแล้ว และเงื่อนไขระบุว่า L/C ฉบับดังกล่าวสามารถโอนได้ (Transferable) ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอให้ธนาคารโอน L/C ให้กับบุคคลอื่น (Second Beneficiary) ได้ตามความต้องการ
เงื่อนไขการใช้บริการ
เป็น L/C ที่ Advise ผ่านธนาคาร
เงื่อนไข L/C อนุญาตให้สามารถโอนได้ (Transferable)
ลูกค้า (First Beneficiary) สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน L/C ที่จะโอนให้กับบุคคลอื่น (Second Beneficiary) ได้ตามข้อกำหนดของ UCP 600
ลูกค้ายื่นคำขอโอนพร้อมกับ L/C ต้นฉบับ
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อขอรับบริการได้ที่