บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

Export Bill under L/C

เป็นบริการที่ธนาคารรับตรวจหรือรวบรวมเอกสารส่งออกให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ L/C กำหนด หลังจากที่ผู้ส่งออกได้ส่งสินค้าออกและนำเอกสารมายื่นต่อธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารจะทำการส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังธนาคารผู้เปิด L/C
จุดเด่นของบริการ
ธนาคารจะพิจารณารับซื้อเอกสารส่งออกภายใต้ L/C
กรณีที่ลูกค้านำตั๋วมายื่นก่อน 11.00 น. ธนาคารสามารถพิจารณารับซื้อและเข้าบัญชีให้ได้ภายในวันเดียวกัน
เงื่อนไขในการรับซื้อและการเรียกเก็บ
กรณีธนาคารรับซื้อเอกสารส่งออก ธนาคารจะรับซื้อด้วยอัตราแลกเปลี่ยน Export sight bill โดยธนาคารจะมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยให้ 7 วัน กล่าวคือ หากธนาคารผู้เปิด L/C ชำระเงินมาภายใน 7 วันนับจากวันเข้าบัญชี ลูกค้าไม่ต้องชำระดอกเบี้ย แต่หากได้รับชำระเกินกว่า 7 วัน ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 8 นับจากวันเข้าบัญชีจนถึงวันที่ได้รับชำระหนี้จากต่างประเทศ
กรณีลูกค้าขอให้ธนาคารส่งเอกสารไปเรียกเก็บ เมื่อสามารถเรียกเก็บเงินได้แล้ว ธนาคารจะเข้าบัญชีให้กับลูกค้าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน T/T
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อขอรับบริการได้ที่