บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

Inward Remittance

เป็นบริการที่ธนาคารเสนอให้แก่ผู้ส่งออก ในกรณีที่ผู้ซื้อโอนเงินมาชำระค่าสินค้า ค่าบริการ ให้แก่ผู้ส่งออกผ่านระบบ SWIFT และข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ผู้ส่งออกสามารถจะได้รับเงินภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ผู้ซื้อโอนเงินมาชำระ หากผู้ส่งออกต้องการจะให้ผู้ซื้อโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ส่งออก ผู้ส่งออกสามารถพิมพ์ข้อความดังต่อไปนี้ลงใน Pro-forma Invoice


Please Remit Proceeds to EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND, BANGKOK
SWIFT : EXTHTHBK in favor of …………………ชื่อลูกค้าผู้รับเงิน ………………
Account No ……………… เลขที่บัญชีที่มีอยู่กับธนาคาร……………………………

ติดต่อขอรับบริการได้ที่