บริการ

สินเชื่อโครงการลงทุน

บริการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ

เป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทย
ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการลงทุน
วิธีการกู้
ธสน. ให้กู้แก่บริษัทผู้ดำเนินโครงการในต่างประเทศ (Project Company) ซึ่งมีนักลงทุนไทยถือหุ้น หรือให้กู้แก่นักลงทุนไทยเพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการต่างประเทศ
หากโครงการมีความต้องการสินเชื่อมากกว่าที่ ธสน. จัดหาให้ได้ ธสน. อาจจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินอื่นๆ ให้ในลักษณะเงินร่วมให้กู้ (Syndicated Loan)
ข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณา
รายละเอียดโครงการ เช่น สถานที่ตั้งโครงการ มูลค่าโครงการ และรายละเอียด
รายละเอียดของผู้ลงทุน เช่น โครงสร้าง/สัดส่วนการถือหุ้นในโครงการ ประสบการณ์ งบการเงินของบริษัทที่ร่วมทุนในโครงการ (ย้อนหลัง 3 ปี) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
รายละเอียดด้านการตลาด เช่น ลูกค้าเป้าหมาย สกุลเงินที่ใช้กำหนดราคาขาย คู่แข่งขัน
รายละเอียดด้านการเงิน เช่น แหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน Financial Projection ของโครงการพร้อมสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดด้านกฎหมาย เช่น สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของโครงการ สำเนาบัตรอนุญาตลงทุนในต่างประเทศ
ความต้องการสินเชื่อ และหลักประกันที่เสนอ
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อขอรับบริการได้ที่