บริการ

สินเชื่อโครงการลงทุน

บริการสนับสนุนร้านอาหารไทยในต่างประเทศ


เป็นบริการสนับสนุนทางการเงินแก่นักลงทุนไทยในการลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
ประเภทวงเงิน
เงินกู้เป็นสกุลบาท ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร หรือ เยน
คุณสมบัติของผู้กู้
ผู้กู้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น
จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นในร้านอาหารไม่น้อยกว่า 50% และเป็นผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารนั้นๆ
มีประสบการณ์ในการบริหารร้านอาหารในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปี หรือในประเทศไทยอย่างน้อย 3 ปี
มีความเข้าใจถึงสภาพท้องถิ่น หรือมีหุ้นส่วนที่เข้าใจสภาพธุรกิจร้านอาหารในท้องถิ่นพอที่จะสามารถทำร้านอาหารไทยให้สำเร็จได้
ข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ เช่น สถานที่ตั้ง มูลค่าการลงทุนและรายละเอียด
รายละเอียดของผู้ลงทุน เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นและประสบการณ์ งบการเงิน และ Bank Statement
ข้อมูลด้านการตลาด เช่น แผนการตลาด และลูกค้าเป้าหมาย
รายละเอียดด้านการเงิน เช่น แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
เอกสารสำคัญทางกฎหมาย ได้แก่ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ และสำเนาซื้อ-เช่าร้านอาหารในต่างประเทศ
หลักประกัน
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อขอรับบริการได้ที่