บริการ

สินเชื่อโครงการลงทุน

สินเชื่อพาณิชยนาวี

เป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนำเงินไปซื้อเรือทั้งเรือใหม่และเรือเก่า เพื่อสนับสนุนให้ใช้เรือไทยแทนการใช้บริการเรือจากต่างประเทศ
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระคืนของผู้ประกอบการ แต่ไม่เกิน 7 ปี
จำนวนเงินกู้
จำนวนเงินที่ให้กู้ไม่เกิน 75% ของมูลค่าเรือที่ซื้อ
ลักษณะของกิจการที่จะใช้สินเชื่อพาณิชย์นาวี
เป็นกิจการที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ต้องนำเงินกู้ยืมไปลงทุนซื้อเรือใหม่หรือเรือเก่าที่มีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 20 ปี
เรือที่ลงทุนซื้อต้องนำมาจดทะเบียนในประเทศไทยและมีธงชาติไทยเป็นธงประจำเรือ
เป็นกิจการที่ทำธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก
ข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณา
ประวัติและผลการดำเนินงานของกิจการ
งบการเงินและ Bank Statement
ข้อมูลทั่วไปของเรือที่จะซื้อ เช่น ประเภท ขนาด ระวางบรรทุก อายุ เป็นต้น
เอกสารยืนยันสภาพ ราคาเรือที่จะซื้อ เช่น List of Survey Status, Class Maintenance Certificates และ Ship Valuation Certificates
Cash Flow Projection ของเรือที่จะซื้อและมีอยู่แล้ว
Safety Management Certificates (ISM Code)
หลักประกัน
ติดต่อขอรับบริการได้ที่