บริการ

สินเชื่อโครงการลงทุน

สินเชื่อเพื่อการพัฒนาประเทศ

เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวเพื่อให้ผู้ลงทุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ โครงการสื่อสารและโทรคมนาคม นำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการส่งออก หรือลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในระยะยาว
ระยะเวลา
ไม่เกิน 10 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละกิจการ
ข้อมูลและหลักฐานการประกอบการพิจารณา
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน
ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
ผลการดำเนินงานของกิจการ
งบการเงินและ Bank Statement
หลักประกัน