บริการ

สินเชื่อโครงการลงทุน

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาด

เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวเพื่อให้ผู้ลงทุนโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด (Clean Development Mechanism) เช่น โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล นำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโครงการร่วมกับการใช้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาประเทศ
ระยะเวลา
ไม่เกิน 10 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาซื้อขายคาร์บอนเครดิตของโครงการ
ข้อมูลและหลักฐานการประกอบการพิจารณา
รายละเอียดการคำนวณคาร์บอนเครดิตของโครงการ
สัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิต (ถ้ามี)