บริการ

บริการ
บริการ EXIM BANK กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีบริการครบวงจร เพื่อผู้ส่งออก ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก และนักลงทุน ทั้งรายเล็ก กลาง และใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งออก SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออก โดยสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษบกิจของรัฐบาล