บริการ

บริการ
สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
 สินเชื่อระยะสั้น
 สินเชื่อระยะกลาง-ยาว

  หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond)

  หนังสือค้ำประกันหลักประกันสัญญา (Performance Bond)

  หนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า (Advance Payment Bond)

  หนังสือค้ำประกันการประกันผลงาน (Retention Bond)

  การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน (AVAL)

  หนังสือค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับกรมศุลกากร

  หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์

  ขั้นตอนการดำเนินการออกหนังสือค้ำประกัน

 บริการเพื่อการนําเข้า
 บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก