ข้อตกลงระดับการให้บริการ
EXIM SLA
ข้อตกลงระดับการให้บริการ

1. บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก (PSF)

ลูกค้ายื่นเอกสารการเบิกกู้ PSF ก่อนเวลา 13.00 น. ธนาคารสามารถนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าเพื่อโอนบาทเนต/Direct Credit ได้ภายในวันเดียวกัน
ลูกค้ายื่นเอกสารการเบิกกู้ PSF ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายในวันเดียวกัน

2. บริการรับซื้อเอกสารส่งออก

ลูกค้ายื่นเอกสารส่งออก ก่อนเวลา 11.30 น. ธนาคารสามารถรับซื้อเอกสารส่งออกและนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าเพื่อโอนบาทเนต/ Direct Credit ได้ภายในวันเดียวกัน
ลูกค้ายื่นเอกสารส่งออก ก่อนเวลา 14.00 น. ธนาคารสามารถรับซื้อเอกสารส่งออกและนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายในวันเดียวกัน

3. บริการเปิด L/C (Letter of Credit Issuance)

ลูกค้ายื่นคำขอเปิด L/C พร้อมเอกสารประกอบ ก่อนเวลา 14.30 น. ธนาคารสามารถเปิด L/C ได้ภายในวันเดียวกัน

4. บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)

ลูกค้ายื่นคำขอโอนเงินไปต่างประเทศพร้อมเอกสารประกอบ ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้ภายในวันเดียวกัน (ยกเว้นกรณีที่ใช้วงเงินสินเชื่อ)

5. บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Remittance)

ลูกค้ายืนยันอัตราแลกเปลี่ยนและตกลงให้เข้าบัญชี ก่อนเวลา 14.00 น. ธนาคารสามารถนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าเพื่อโอนบาทเนต/Direct Credit ได้ภายในวันเดียวกัน
ลูกค้ายืนยันอัตราแลกเปลี่ยนและตกลงให้เข้าบัญชี ก่อนเวลา 15.30 น. ธนาคารสามารถนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายในวันเดียวกัน

6. บริการรับแจ้งประกันการส่งออก (Insurance)

ลูกค้ายื่นเอกสารแจ้งการรับประกันการส่งออก ก่อนเวลา 13.30 น. ธนาคารสามารถรับแจ้งประกันการส่งออกได้ภายในวันเดียวกัน

7. บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Guarantee ของกรมศุลกากร

ลูกค้ายื่นคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Guarantee ของกรมศุลกากร ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee) ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

8. บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง

ลูกค้ายื่นคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

9. บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต

ลูกค้ายื่นเอกสารคำขอโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถโอนเงินได้ภายในวันเดียวกัน

10. บริการโอนเงินผ่านระบบDirect Credit

ลูกค้ายื่นเอกสารคำขอโอนเงินผ่านระบบ Direct Credit ก่อนเวลา 16.00 น. ธนาคารสามารถโอนเงินได้ภายในวันเดียวกัน

11. บริการเช็คเรียกเก็บผ่านระบบ ICAS

กรณียื่นผ่านสาขา ลูกค้ายื่นเช็คเพื่อฝากเรียกเก็บ ก่อนเวลา 12.00 น. ธนาคารสามารถส่งเช็คเรียกเก็บภายในวันเดียวกัน และได้รับเงินในวันทำการถัดไปกรณีเช็คผ่าน
กรณียื่นผ่านสำนักงานใหญ่ ลูกค้ายื่นเช็คเพื่อฝากเรียกเก็บ ก่อนเวลา 13.30 น. ธนาคารสามารถส่งเช็คเรียกเก็บภายในวันเดียวกัน และได้รับเงินในวันทำการถัดไปกรณีเช็คผ่าน

***หมายเหตุ***

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด และหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ท่านใช้บริการ (สำนักงานใหญ่และ/หรือสาขาของธนาคาร) หรือติดต่อส่วนส่งเสริมการใช้บริการ โทรศัพท์ 0 2271 3700 ต่อ 1580, 1583 ในวันและเวลาทำการธนาคาร