ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

ศูนย์บริการลูกค้า

ศูนย์บริการลูกค้า


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จัดตั้ง “ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)” เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและผู้ส่งออกที่สนใจสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของ ธสน. เพียงกดโทรศัพท์หมายเลข 0 2271 2929

EXIM Phone Banking


ธสน. เปิดให้ “บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (EXIM Phone Banking)” เพื่อให้บริการลูกค้าในการสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการของท่าน โดยกดโทรศัพท์หมายเลข 0 2271 3700 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 1100 ผ่านระบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถใช้กับระบบโทรศัพท์แบบกดปุ่ม โทรศัพท์มือถือ และเครื่องโทรสาร

เพียงท่านกดเลขรหัสประจำตัว 7 หลักตามด้วยรหัสผ่าน 4 หลัก ท่านก็จะสามารถเลือกรับฟังข้อมูลต่างๆ จากระบบอัตโนมัติ หรือเลือกรับเอกสารจากเครื่องโทรสาร

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง